Näsudden. Foto: Sif Johansson

Näsudden. Foto: Sif Johansson Näsudden. Foto: Sif Johansson

Våtmarker är effektiva - de tar i snitt bort 40 procent fosfor och kväve

En vanlig metod för att minska tillförseln av näringsämnen till söt- och kustvatten är att låta tillrinnande vatten passera genom en anlagd eller restaurerad våtmark. Mistra EviEM har i sin senaste systematiska utvärdering bedömt hur effektiv metoden är och kommit fram till att metoden fungerar väl. Men variationen är stor och för att få en betydande effekt är det viktigt var och hur man anlägger våtmarken.

Fler projekt

Utvärderingar

Skogsbrand kan gynna den biologiska mångfalden. Foto: Trons/TT bild.

SR6 Skötsel av skyddad skog

Hur inverkar aktiv skötsel av skyddad skog på den biologiska mångfalden? Är det bättre att lämna skogen i fred? EviEM har kartlagt den forskning som finns i ämnet.

Gäddyngel Foto: Oona Lönnstedt

SR7 Fiskrekrytering

Hur påverkas de tidiga levnadsstadierna hos fiskar av olika mänskliga störningar i grunda rekryteringsmiljöer längs kusten? EviEM utför nu en systematisk utvärdering i frågan.

SR8 Buffertzoner kring åkrar

Buffertzoner längs åkerkanter kan begränsa flera olika slags negativa effekter av intensivt jordbruk. EviEM utvärderar nu buffertzonernas betydelse.

Foto: Tore Hagman/N.

SR9 Skötsel av vägrenar

Många arter som varit typiska för ängar och betesmarker finns i dag främst på vägrenar. EviEM ska granska hur vägrenarnas skötsel påverkar artmångfald och artspridning.