Näsudden. Foto: Sif Johansson

Näsudden. Foto: Sif Johansson Näsudden. Foto: Sif Johansson

Våtmarker är effektiva - de tar i snitt bort 40 procent fosfor och kväve

En vanlig metod för att minska tillförseln av näringsämnen till söt- och kustvatten är att låta tillrinnande vatten passera genom en anlagd eller restaurerad våtmark. Mistra EviEM har i sin senaste systematiska utvärdering bedömt hur effektiv metoden är och kommit fram till att metoden fungerar väl. Men variationen är stor och för att få en betydande effekt är det viktigt var och hur man anlägger våtmarken.

Fler projekt

Utvärderingar

Slåtter av vägren med traktorgräsklippare. Foto: hansslegers via iStockphoto.

SR17 Slåtter m.m. av vägrenar

En systematisk utvärdering av hur slåtter och liknande skötsel av vägrenar ska utformas för att bäst gynna den biologiska mångfalden.

Åkermark med olika grödor. Copyright: Amanda Langford, från iStockphoto

SR16 Växtföljder

En systematisk utvärdering om vilka typer av växtföljder som gynnar organiskt kol i jordbruksmark.

En pågående skogsbrand. Copyright: Dmytro Gilitukha, från iStockphoto

SR15 Naturvårdsbränning

EviEM granskar hur naturvårdsbränning av skog påverkar arter som inte är direkt beroende av brand eller av död ved efter brand.

Neonikotinoider kan skydda bland annat raps mot skadeinsekter som t ex jordloppor, rapsbaggar, kålflugelarver och kålmal. Foto: iStockphoto, copyright: mtreasure

SR14 Neonikotinoider

En utvärdering om skadliga effekter på icke-målorganismer och exponering via förekomst av neonikotinoider i miljön.