Näsudden. Foto: Sif Johansson

Näsudden. Foto: Sif Johansson Näsudden. Foto: Sif Johansson

Våtmarker är effektiva - de tar i snitt bort 40 procent fosfor och kväve

En vanlig metod för att minska tillförseln av näringsämnen till söt- och kustvatten är att låta tillrinnande vatten passera genom en anlagd eller restaurerad våtmark. Mistra EviEM har i sin senaste systematiska utvärdering bedömt hur effektiv metoden är och kommit fram till att metoden fungerar väl. Men variationen är stor och för att få en betydande effekt är det viktigt var och hur man anlägger våtmarken.

Fler projekt

Utvärderingar

Foto: Tore Hagman/N.

SR9 Skötsel av vägrenar

Många arter som varit typiska för ängar och betesmarker finns i dag främst på vägrenar. EviEM har granskat hur vägrenarnas skötsel påverkar artmångfald och artspridning.

Foto: iStock

SR11 Tidsseriedata

Jordbruksmetoder kan påverka mängden kol som lagras i jorden. EviEM utvärderar tidsseriedata om jordbruksmetoders inverkan på organiskt kol i åkermark.

I svenska skogar hör älgen till de viktigaste betesdjuren. Foto: Anna Fuster/Creative Commons.

SR13 Skogsbete

Utvärdering om vad som händer med växter och ryggradslösa djur efter förändringar av boskaps- eller viltbetet i skogen.

En pågående skogsbrand. Copyright: Dmytro Gilitukha, från iStockphoto

SR15 Naturvårdsbränning

EviEM granskar hur naturvårdsbränning av skog påverkar arter som inte är direkt beroende av brand eller av död ved efter brand.