Näsudden. Foto: Sif Johansson

Näsudden. Foto: Sif Johansson Näsudden. Foto: Sif Johansson

Våtmarker är effektiva - de tar i snitt bort 40 procent fosfor och kväve

En vanlig metod för att minska tillförseln av näringsämnen till söt- och kustvatten är att låta tillrinnande vatten passera genom en anlagd eller restaurerad våtmark. Mistra EviEM har i sin senaste systematiska utvärdering bedömt hur effektiv metoden är och kommit fram till att metoden fungerar väl. Men variationen är stor och för att få en betydande effekt är det viktigt var och hur man anlägger våtmarken.

Fler projekt

Utvärderingar

I svenska skogar hör älgen till de viktigaste betesdjuren. Foto: Anna Fuster/Creative Commons.

SR13 Skogsbete

Utvärdering om vad som händer med växter och ryggradslösa djur efter förändringar av boskaps- eller viltbetet i skogen.

Ringbarkade granar. Foto: Göran Eriksson/Länsstyrelsen i Jämtland.

SR12 Död ved i skogen

EviEM undersöker vad som händer med mångfalden efter tre slags ingrepp: skapande av död ved, tillförsel av död ved från annat håll och naturvårdsbränning.

Foto: iStock

SR11 Tidsseriedata

Jordbruksmetoder kan påverka mängden kol som lagras i jorden. EviEM utvärderar tidsseriedata om jordbruksmetoders inverkan på organiskt kol i åkermark.

Foto: iStock

SR10 Jordbearbetning

Jordbruksmetoder kan påverka mängden kol som lagras i jorden. EviEM utvärderar hur reducerad jordbearbetning inverkar på markens innehåll av organiskt kol.